วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
ระบบ CSIS   อาจารย์   นักศึกษา
 
เกี่ยวกับสาขาวิชา
 
 
 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4211
อีเมล : comsci@rmutp.ac.th

 
Faculty of Science and Technology
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 10800
Tel : (+66) 2836-3000 ext. 4211

E-mail : comsci@rmutp.ac.th