วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
Computer Science Information System
 
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจำสาขา
นักศึกษาประจำสาขา
ศิษย์เก่า
 
สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พนักงานคณะวิทยาศาสตร์
 
บุคคลอื่น
ผู้ปกครอง
บริษัท