วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
หลักสูตร
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25501941102699
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Computer Science)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 
นักพัฒนาเว็บไซต์
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 
ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 
ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์