รู้จักหลักสูตรภายใน 4 นาที

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

Introduction to Computer Science Curriculum

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อและปริญญาที่จะได้รับหลังเรียนจบ

 • รหัสหลักสูตร :25501941102699
 • ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science Program in Computer Science
 • ชื่อปริญญา ภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อย่อ ภาษาไทย:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science (Computer Science)
 • ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Computer Science)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5 อาจารย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

อาจารย์แป้ง
(ศิริชัย สาระมนัส)

sirichai.s@rmutp.ac.th

อาจารย์เชษฐ์
(สุรเชษฐ์ เรืองประโคน)

surachet.r@rmutp.ac.th

อาจารย์หมวย
(นิภาพร ปัญญา)

nipaporn.p@rmutp.ac.th

อาจารย์น้ำ
(ภภัสสร สิงหธรรม)

wanida.si@rmutp.ac.th

อาจารย์ไข่
(ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล)

nattiya.k@rmutp.ac.th

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (1)

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

อาจารย์ต้อย
(สุธาดา ศรีเกตุ)

suthada.s@rmutp.ac.th

อาจารย์โรส
(ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี)

thidawan.k@rmutp.ac.th

อาจารย์วีรวรรณ
(ดร.วีรวรรณ จันทนะทร้พย์)

veerawan.j@rmutp.ac.th

อาจารย์นริศรา
(ดร.นริศรา นาคเมธี)

narisara.n@rmutp.ac.th

อาจารย์ธนาวุฒิ
(ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี)

tanavoot.n@rmutp.ac.th

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร (2)

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

อาจารย์บอย
(วีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์)

werawat.c@rmutp.ac.th

อาจารย์แฟร์
(ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว)

maytiyanin.k@rmutp.ac.th

ผู้เรียน

ใครบ้างที่เรียนหลักสูตรนี้ได้

 • people
  ม.6 วิทย์-คณิต
  หลักสูตรนี้เหมาะกับสายนี้มากที่สุด

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช้หลักการด้านคณิตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรมค่อนข้างมาก และยังมีวิชาแคลคูลัสเป็นวิชาแกน หากคุณเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์ในมัธยมปลายมาแล้ว จะทำให้เรียนหลักสูตรนี้ได้ง่ายขึ้น

 • people_alt
  ม.6 สายอื่น
  เรียนได้แต่มีเงื่อนไข

  ควรศึกษาคณิตศาสตร์ม.ปลายให้มากขึ้นก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

 • people_outline
  ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรนี้เหมาะกับสาขานี้

  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้เปรียบในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาคณิตศาสตร์ม.ปลายให้มากขึ้นก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

 • person_outline
  ปวช. สาขาอื่น
  เรียนได้แต่มีเงื่อนไข

  ควรศึกษาคณิตศาสตร์ม.ปลายให้มากขึ้นก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

ค่าเทอม

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะเรียนจบ

 • 13,000 บาท

 • 8 เทอม

 • =

 • 104,000 บาท

มีปัญหาเรื่องค่าเทอมทำยังไง?

 • ผ่อนผันค่าเทอมได้

 • กู้กองทุน กยศ.

ภาคการเรียน

ภาคการเรียนที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา • ภาคเรียนที่ 1


  เปิดเรียน : ประมาณเดือนมิถุนายน
  ปิดเรียน : ประมาณเดือนกันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2


  เปิดเรียน : ประมาณเดือนพฤศจิกายน
  ปิดเรียน : ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
 • ภาคฤดูร้อน


  เปิดเรียน : ประมาณเดือนมีนาคม
  ปิดเรียน : ประมาณเดือนพฤษภาคม
   
  หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนตามแผนการเรียน เปิดสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน F

เรียนวิชาอะไรบ้าง

ตลอด 4 ปี ต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง

 

01. วิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 • GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
 • GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • GE2500102 ลีลาศ
 • GE2500105 นันทนาการ
 • GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
 • GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
 • GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 • GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
 • GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

02. วิชาแกน

รายวิชาในหมวดวิชาแกน

 

 • ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
 • ST2021102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 • ST2031103 แคลคูลัส 1
 • ST2031104 แคลคูลัส 2
 • ST2031112 หลักสถิติ
 • ST2051101 หลักฟิสิกส์
 • ST2051102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 • ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

03. วิชาชีพบังคับ (1)

รายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ

 • ST2022101 ระบบสารสนเทศ
 • ST2022102 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
 • ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ST2022106 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 • ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม
 • ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์

03. วิชาชีพบังคับ (2)

รายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ

 • ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์
 • ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ST2022118 ระบบปฏิบัติการ
 • ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ST2022121 ตรรกะดิจิทัล
 • ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

04. วิชาชีพเลือกและเลือกเสรี

รายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือกและเลือกเสรี

 

 • ST2023301 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
 • ST2023319 การประมวลผลภาพดิจิทัล

ปี 1

ปีแห่งการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลง และรายวิชาที่เรียนในปี 1

 • ภาคเรียนที่ 1
 • GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
 • GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • GE2500102 ลีลาศ
 • GE2500105 นันทนาการ
 • ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ST2022121 ตรรกะดิจิทัล
 • ภาคเรียนที่ 2
 • GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
 • GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
 • ST2021101 คณิตศาสตร์ดีสครีต
 • ST2022118 ระบบปฏิบัติการ
 • ST2031103 แคลคูลัส 1

Year 1
Beginner Programmer

 • พื้นฐานการเรียนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ต่อวงจรดิจิทัลขั้นพื้นฐานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 • Visual C

ปี 2

ปีแห่งการเริ่มต้นอาชีพนักเขียนโปรแกรม และรายวิชาที่เรียนในปี 2

 • ภาคเรียนที่ 1
 • GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 • ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
 • ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ST2031104 แคลคูลัส 2
 • ST2051101 หลักฟิสิกส์
 • ST2051102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 • ภาคเรียนที่ 2
 • GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
 • GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 • ST2021202 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 • ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 • ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Year 2
System Analyst

 • สร้างฐานข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • Algorithm, UML , JAVA , SQL

ปี 3

ปีทองของการศึกษา ปีแห่งการค้นหาความถนัดส่วนบุคคล และรายวิชาที่เรียนในปี 3

 • ภาคเรียนที่ 1
 • ST2022106 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม
 • ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
 • ST2031112 หลักสถิติ
 • ภาคเรียนที่ 2
 • ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 • ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์
 • ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์
 • ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Year 3
Web Application & Mobile App Developer

 • สร้าง Dynamic Web ได้
 • สร้าง Android App ได้
 • ประยุกต์ใช้ AI กับ Software ที่สร้างขึ้นได้
 • HTML&CSS , PHP , Script Languages , Visual Basic , JAVA for Android , XML , Model-View-Controller , CG

ปี 4

ปีแห่งการเตรียมพร้อมออกทำงาน และรายวิชาที่เรียนในปี 4

 • ภาคเรียนที่ 1
 • ST2023301 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาคเรียนที่ 2
 • ST2022101 ระบบสารสนเทศ
 • ST2022102 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ST2023319 การประมวลผลภาพดิจิทัล
 • ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

Year 4
Software Developer

 • ออกฝึกสหกิจกับสถานประกอบการ
 • โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจวัตรของนักศึกษา

นอกจากเรียนแล้ว ต้องทำกิจกรรมอะไรอีกบ้าง

 • สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
 • งานกีฬามหาวิทยาลัย
 •  

   

 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • Open House
 •  

   

 • การแข่งขันทักษะ
 • ชั่วโมงกิจกรรม 5 ด้าน
 • โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
 • อบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 •  

   

 • ฝึกสหกิจศึกษา
 • ทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •  

   

 • ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
 • ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
 • ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์
 • ST2022101 ระบบสารสนเทศ

Web Application Developer

จบแล้วไปพัฒนา Web App กันดีกว่า

Mobile Application Developer

พัฒนา Android Mobile App เพื่ออาชีพ

 • ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
 • ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 • ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
 • ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 • ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์
 • ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
กลับสู่หน้าหลัก