Computer Science Information System
 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Department)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)
 
หลักสูตร
 
 
 
รายวิชา
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 ST2083401 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ST2083316 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ST2083314 สื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม
4 ST2083313 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำเหมืองข้อความ
5 ST2083310 ปัญญาประดิษฐ์
6 ST2083309 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
7 ST2083306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
8 ST2082121 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
9 ST2082120 การประมวลผลกลุ่มเมฆ
10 ST2082119 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
11 ST2082118 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
12 ST2082117 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
13 ST2082116 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
14 ST2082115 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
15 ST2082114 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม
16 ST2082113 โครงงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ST2082112 การเตรียมโครงงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ST2082111 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล
19 ST2082110 การทำเหมืองข้อมูล
20 ST2082109 การเรียนรู้ของเครื่อง
21 ST2082108 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ
22 ST2082107 การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
23 ST2082106 ระบบฐานข้อมูล
24 ST2082105 สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 ST2082104 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
26 ST2082103 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ
27 ST2082102 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
28 ST2082101 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2
29 ST2081301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
30 ST2081103 พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
31 ST2081102 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1
32 ST2081101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาการข้อมูล
33 ST2051114 หลักวิทยาศาสตร์
34 ST2051102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
35 ST2051101 หลักฟิสิกส์
36 ST2031112 หลักสถิติ
37 ST2031104 แคลคูลัส 2
38 ST2031103 แคลคูลัส 1
39 ST2023319 การประมวลผลภาพดิจิทัล
40 ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
41 ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
42 ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
43 ST2023301 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
44 ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
45 ST2022121 ตรรกะดิจิทัล
46 ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
47 ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
48 ST2022118 ระบบปฏิบัติการ
49 ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
50 ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์
51 ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์
52 ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม
53 ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
54 ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
55 ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
56 ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
57 ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
58 ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
59 ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
60 ST2022106 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
61 ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
62 ST2022104 ระบบฐานข้อมูล
63 ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
64 ST2022102 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
65 ST2022101 ระบบสารสนเทศ
66 ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
67 ST2021202 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
68 ST2021101 คณิตศาสตร์ดีสครีต
69 GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต
70 GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
71 GE2801101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
72 GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
73 GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
74 GE2600102 สถิติเบื้องต้น
75 GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
76 GE2500105 นันทนาการ
77 GE2500103 กีฬาประเภททีม
78 GE2500102 ลีลาศ
79 GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
80 GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
81 GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
82 GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
83 GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
84 GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
85 GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
86 2081103 พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
87 02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
88 02-511-101 หลักฟิสิกส์
89 02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี
90 02-411-101 หลักเคมี
91 02-311-112 หลักสถิติ
92 02-311-107 แคลคูลัส 2
93 02-311-106 แคลคูลัส 1
94 02-213-418 ฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
95 02-213-417 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
96 02-213-416 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
97 02-213-415 เรขภาพคอมพิวเตอร์
98 02-213-414 การประมวลผลภาพดิจิทัล
99 02-213-310 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
100 02-213-305 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่
101 02-213-304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
102 02-213-303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
103 02-213-302 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
104 02-213-301 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
105 02-212-422 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
106 02-212-321 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
107 02-212-320 ปัญญาประดิษฐ์
108 02-212-319 สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
109 02-212-318 ระบบสารสนเทศ
110 02-212-317 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
111 02-212-316 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
112 02-212-215 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
113 02-212-214 ระบบฐานข้อมูล
114 02-212-213 ภาษาการเขียนโปรแกรม
115 02-212-212 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
116 02-212-211 คณิตศาสตร์ดีสครีต
117 02-212-210 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
118 02-212-209 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
119 02-212-208 ระบบปฏิบัติการ
120 02-212-207 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
121 02-212-105 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
122 02-212-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
123 02-212-103 ตรรกะดิจิทัล
124 02-212-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
125 02-212-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
126 02-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
127 02-002-104 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
128 02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
129 02-001-103 สถิติเบื้องต้น
130 01-006-101 นันทนาการ
131 01-005-116 ลีลาศ
132 01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
133 01-003-112 อาเซียนศึกษา
134 01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
135 01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
136 01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ
137 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
138 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
139 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
140 01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
141 01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
142 0 -
     
 
หลักสูตร
รายละเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รายวิชา
แผนการเรียน
นักศึกษาและศิษย์เก่า
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
งานวิจัย
งานวิจัย
โครงงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา
ข่าวสารและประกาศ
ประกาศ
กิจกรรม
ข่าว
ตารางเรียนตารางสอน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางการใช้ห้อง
ตารางสอบ
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
ที่อยู่
สังคมออนไลน์