วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
หลักสูตร
 
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทย
GE2100105
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 
Thai Writing for Careers
ภาษาต่างประเทศ
GE2200102
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 
English for Careers
GE2200105
การสนทนาภาษาอังกฤษ
 
English Conversation
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
 
English 1
GE2201102
ภาษาอังกฤษ 2
 
English 2
สังคมศาสตร์และมุนษยศาสตร์
GE2400104
การพัฒนาบุคลิกภาพ
 
Personality Development
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
GE2700101
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 
Science in Daily Life
GE2700102
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 
Environment and Resource Management
พละศึกษาและนันทนาการ
GE2500102
ลีลาศ
 
Social Dance
GE2500105
นันทนาการ
 
Recreation
บูรณาการด้านสังคม
GE2801101
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
 
-
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
 
World in 21st Century
GE2810102
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
 
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
ST2021101
คณิตศาสตร์ดีสครีต
 
Discrete Mathematics
ST2021202
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 
Numerical Method
ST2021301
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 
Preparation for Cooperative Education
ST2031103
แคลคูลัส 1
 
Calculus 1
ST2031104
แคลคูลัส 2
 
Calculus 2
ST2031112
หลักสถิติ
 
Principles of Statistics
ST2051101
หลักฟิสิกส์
 
Principles of Physics
ST2051102
ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 
Principles of Physics Laboratory
วิขาชีพเลือก
ST2023301
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Cooperative Education for Computer Science
ST2023304
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 
Web Application Programming
ST2023305
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
Mobile Application Developement
ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
ST2022101
ระบบสารสนเทศ
 
Information Systems
ST2022102
กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Information Technology Law
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ST2022103
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 
Human-Computer Interaction
ST2022104
ระบบฐานข้อมูล
 
Database Systems
ST2022105
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 
System Analysis and Design
ST2022106
สัมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Seminar in Computer Science
ST2022107
การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Computer Science Pre-Project
ST2022108
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Computer Science Project
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์
ST2022109
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
Computer Programming
ST2022110
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 
Data Structure and Algorithms
ST2022111
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
 
Application Software Development
ST2022112
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 
Design and Analysis of Algorithms
ST2022113
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
Software Engineering
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ST2022114
ภาษาการเขียนโปรแกรม
 
Programming Languages
ST2022115
ปัญญาประดิษฐ์
 
Artificial Intelligence
ST2022116
เรขภาพคอมพิวเตอร์
 
Computer Graphics
ST2022117
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 
Object-Oriented Software Development
ST2022118
ระบบปฏิบัติการ
 
Operating Systems
ST2022119
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 
Data Communication and Networks
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ST2022120
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
Introduction to Computer Science
ST2022121
ตรรกะดิจิทัล
 
Digital Logic
ST2022122
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 
Computer Organization and Architecture
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาชีพเลือกเสรี
ST2023306
ภาษาโปรแกรมทางเลือก
 
Alternative Programming Language
ST2023319
การประมวลผลภาพดิจิทัล
 
Digital Image Processing