วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - RMUTP
 
ระบบ CSIS   อาจารย์   นักศึกษา
 
เกี่ยวกับสาขาวิชา
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส
sirichai.s@rmutp.ac.th
อาจารย์สุรเชษฐ์ เรืองประโคน
surachet.r@rmutp.ac.th
อาจารย์นิภาพร ปัญญา
nipahorn.p@rmutp.ac.th
อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม
wanida.si@rmutp.ac.th
ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล
nattiya.k@rmutp.ac.th
อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
 
อาจารย์สุธาดา ศรีเกตุ
suthada.s@rmutp.ac.th
ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี
thidawan.k@rmutp.ac.th
ดร.วีรวรรณ จันทนะทร้พย์
veerawan.j@rmutp.ac.th
ดร.นริศรา นาคเมธี
narisara.n@rmutp.ac.th
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
tanavoot.n@rmutp.ac.th
อาจารย์วีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์ี
werawat.c@rmutp.ac.th
ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
maytiyanin.k@rmutp.ac.th